Koncepce výuky ateliéru postkonceptuální fotografie v současném kontextu

Cílem ateliéru postkonceptuální fotografie v současném kontextu je vytvořit flexibilní
platformu, ve které budou vznikat díla spjatá s kontextem současného umění.

Ateliér jako dynamická struktura rozvíjející osobité přístupy studentů
Zásadní je uvědomění si faktu, že fotografie je součástí současného umění a neměla by se
z něj vyčleňovat. Studenti by měli být schopni reflektovat aktuální tendence v současném
umění a dokázat k nim zaujímat poučené stanovisko na základě znalosti dějin fotografie
a současného umění.
Pro současné umění je charakteristické prolínání hranic jednotlivých žánrů a médií.
Myslím, že se již nedá mluvit jen o fotografii, ale o celém kontextu umění.
Úlohou pedagoga je, dle mého názoru, motivovat a maximálně rozvíjet dispozice
a talent jednotlivých studentů.
Pedagog by měl být schopen reflektovat vlastní nedostatky a být otevřený vzájemné
kritické a tvůrčí konfrontaci. Měl by mít tolerantní a zasvěcený pohled na různé podoby
současného umění.Dobrá znalost českého uměleckého prostředí s ohledem na zahraniční dění
a intermediální povahu současného umění (hledání inspirace a témat nejen na poli fotografie).

Metodika... „Jak toho dosáhnout“

Základ komunikace učitel – žák je v pravidelných ateliér ových setkáních a osobních
konzultacích, na kterých se diskutují aktuální témata, která přinášejí studenti i pedagog.
Studenti by tedy měli umět přemýšlet v šir ším rámci nejen o vlastní práci, ale měli by
umět najít i adekvátní formu pro její výstup („dramaturgie“ výstavy, instalace atp.)
Nedílnou součástí je i práce s formou (přemýšlení o vhodné technologii a zvládnutí
řemesla...) a to už v počáteční fázi tvůrčího procesu.

Obecná forma výuky

Ideální formu výuky vidím jako „dílnu“, kde se pro daná témata hledá v diskusi
příslušná forma.

Praxe
Měsíční úkol / Semestrální úkol / Klauzury (pololetí, konec roku)

Koncem každého měsíce tzv. „malé kolokvium“
(konzultace rozpracovanosti prací všech studentů ateliéru, kde by studenti prezentovali
svou dosavadní práci)
Během pravidelných ateliérových schůzek tzv. malé úkoly
(individuální referáty, malá praktická cvičení)
FAMU
V rámci Katedry fotografie pak vidím profilování ateliéru postkonceptuální fotografie
v současném kontextu... jako prostředí, které by mělo připravovat studenty k intelektuální
samostatnosti a kritickému myšlení.
Studenti by měli obsáhnout, naučit se a r ozvíjet vlastní fotografický jazyk, vytvořený
na základě praktických zkušeností nabytých během studia.
Měli by být připraveni spolupracovat a učit se od ostatních ateliérů v rámci školy ,
ale i mimo ní a jako absolventi by měli být připraveni na samostatnou uměleckou dráhu.

built with indexhibit